1.VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Web Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, web sitemizin ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 966426-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0735168473300001 Mersis numarasına sahip olan S4C BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’(“S4C”) dir.

2.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Mesleki İşlem Bilgileri
Çalıştığınız Kurum Bilgisi, Unvan Bilgisi,
Web sitemizde yer alan formlar veya göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla bizimle iletişime geçerken, talep ettiklerimiz dışındaki kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi (ör: ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, bedensel veya ruhsal sağlık, genetik/biyometrik veriler, dernek veya sendika üyeliği, kılık kıyafet, cinsel hayat ya da eğilim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve sabıka kaydı) paylaşmamanız gerekmektedir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verilerinizi, aşağıda kategorilere göre belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.
a. Çerez Kayıtlarınız, S4C web sitesinin tüm fonksiyonlarını göstermesi ve düzgün çalışabilmesini sağlamak amacıyla,
b. Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve mesleki işlem bilgileriniz, web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla iletmek istediğiniz talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla,
c. İşlem güvenliği bilgileriniz, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizin ispatlanması ve açık rıza onayı işlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla,
d. Tüm bu verileriniz S4C tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak, ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için vereceğiniz izin doğrultusunda ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecek, aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında aktarıma konu edilebilecektir.
4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerimin işlenmesi açısından; yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımla ilgili olarak ayrıca ve açıkça Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metninin örneğine rahatça ulaşabildiğimi kabul ve beyan ederim.   Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@s4c.com.tr e-posta adresini kullanarak S4C ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.

Son Güncellenme Tarihi: 07 Haziran 2023